ALLEE MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

15/10/2020 - 30/11/2020

FELHÍVÁS KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZEK RÉSZÉRE - FŐDÍJ: 1.000.000 FT

Az Allee Bevásárlóközpont művészeti pályázatot hirdet hallgatói státusszal rendelkező, vagy már végzett, diplomás képző és iparművészek részére. A pályázat mottója: „Tedd kulturális élménnyé a vásárlást, hozd közelebb alkotásaidat a nagyközönséghez!” Az Allee Bevásárlóközpont az év végén három új installációval egészül ki, melyek együttesen változtatják kellemesebb, pihentetőbb élménnyé az ott töltött időt és teszik színesebbé a vásárlást.

A bejárati aula és a Meet and Eat elnevezésű Food Court tereibe kerülő 3 db négyzetes Staccatóra olyan ismert, magyar festmények és képzőművészeti alkotások manipulált, vagy azokat megidéző, színes továbbgondolását várjuk, melyek kapcsolódnak a magyar kulturális gyökereinkhez és olyan nosztalgikus, békés és örömteli hangulatot közvetítenek, mint a meghitt, családi légkör vagy a közös étkezés harmóniája. Fontos, hogy a 3 installációs elem képi világa egymással összhangban legyen, egységes arculatot alkosson. Elhelyezkedésükből adódóan az első két térelem az étkezést, az alsóbb szinten elhelyezkedő Staccato a vásárlás élményét helyezi középpontba. A nagyméretű, alumínium lemezek hálójából összeállított, felfüggesztett szerkezetek külső és belső oldalain megjelenő, együttesen 6 darab alkotás megvalósulását követően izgalmas enteriőr fogja megragadni a vásárlók figyelmét, valamint az utcafronton közlekedők tekintetét is vonzani fogja, ezzel marandandó változást hozva a bevásárlóközpont légkörébe.

A pályázatra olyan, releváns diplomával, vagy hallgatói státusszal rendelkező képző és iparművészek jelentkezését várjuk, akik a pályázás után készek az Allee-val való együttműködésben korlátlan hozzáférést biztosítani alkotásaik felhasználásához.A beérkezett pályázatok elbírálását az Allee, a TT Design és a kulturális szféra szakembereiből álló négy fős szakmai zsűri végzi.

JELENTKEZÉS: A jelentkezéseket itt várjuk: https://forms.gle/VYRVHzU8cMYAYa9s9

PÁLYÁZATI ANYAG: PDF formátumban összefűzött prezentáció, ami tartalmazza a művész rövid bemutatását, esetleg korábbi referenciákat, a beadott pályázati anyag koncepcióleírását, a staccato felületekre kerülő képi anyagot és látványterveket (Maximális fájlméret: 10 MB)
További információ a Staccatók méreteivel és elhelyezkedésével kapcsolatban a következő linken elérhető: https://bit.ly/358skYC
Staccato A: szélesség: 9,2 méter hosszúság: 6,2 méter magasság: 2,52 méter
Staccato B: szélesség: 6,15 méter hosszúság: 4,1 méter magasság: 3 méter
Staccato C: szélesség: 4,1 méter hosszúság: 4,1 méter magasság: 4,44 méter

A felmerülő kérdéseket az info@hybridart-hu-n várjuk ALLEE MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT tárgymegjelöléssel.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2020. NOVEMBER 30. 18:00 óra

FŐDÍJ: 1.000.000 FT

TOVÁBBI PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK ÉS FELTÉTELEK//

• A pályázaton való részvétel díjmentes. A határidő után beérkezett, valamint hiányos pályázati anyagot nem áll módunkban elfogadni. Érvényesen pályázhat az a pályázó, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzését és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el, hozzájárul a pályázatra beadott anyag (pályázó neve, látványterve) nyilvánosságra hozatalához.

• A pályázó pályázatának elküldésével felelősséget vállal azért, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a pályázat megvalósulását bármilyen mértékben akadályozná, bármilyen mértékben korlátozná vagy megnehezítené, ideértve különösen a jelen pályázati felhívásban a Kiíró részére biztosított jogok gyakorlásának akadályozását, korlátozását vagy megnehezülését.

• A pályázó kizárólag saját, új és eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, továbbá a pályázó köteles a Kiíróval szemben harmadik személy által – különösen szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni és szavatolni. Ilyen jogvitás helyzetben vagy eljárásban a pályázó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Kiíró helyébe lépjen és a Kiíró az ilyen helyzetből vagy eljárásból elbocsátásra kerüljön.

• A pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és aláveti magát a Kiíró és a zsűritagok döntésének. A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általa kialakított szempontrendszer alapján értékelje és bírálja el a pályamunkákat.

• A bírálat munkája nem nyilvános. A bírálati munkákról, a pályamunkák rangsorolásáról jegyzőkönyv készül.

• A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy azokat a pályaműveket, amelyek a zsűri megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé – a pályázatból kizárja.A zsűri és a Kiíró döntése ellen kifogásnak helye nincs.A pályázat Kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a szükséges engedélyek és hozzájárulások esetleges hiánya miatt, illetve amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett pályázatok színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

• A Pályázó a jelentkezésével hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének és az általa elkészített címkéinek nyilvánosságra hozatalához.

• A pályázók tudomásul veszik, hogy a pályázatra beadott dokumentációs anyagokat a Kiíró további térítés nélkül, költségmentesen használhatja.

• A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákat, az azokkal kapcsolatos bármilyen anyagokat (ideértve különösen, de nem kizárólagosan fényképfelvételeket, képernyőmentéseket, leírásokat, grafikai elemeket, szöveget, zenét, mozgóképet és egyéb audiovizuális anyagot) a pályázat és saját maga, valamint a Kiíró promótálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi és időbeli korlátozás nélkül, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, nyilvános előadáson felhasználhatja (pl. kiállításon), nyilvánossághoz közvetítheti (így többek között bármely, tetszőleges honlapra felteheti), kiállíthatja.

• A Kiíró részére biztosított felhasználási jog különösen kiterjed arra, hogy a Kiíró referenciaként használja a pályázati munkákat, valamint az azokkal kapcsolatos bármilyen anyagokat.

• A pályázat során megadott személyes adatokat a pályázat Kiírója csak a pályázat lebonyolítása céljából használja fel.

A PÁLYÁZÓK TISZTÁBAN VANNAK VELE ÉS ELISMERIK, HOGY //

• A nyertes pályázat kiválasztásával kapcsolatos végső döntés meghozatalára a Kiíró által felkért szakmai zsűri jogosult.

• A pályázatok elkészítése és benyújtása nem kötelezi a Kiírót egyetlen pályázat elfogadására sem.

• Jelen pályázati felhívás a Kiíróra vonatkozóan bizalmas információkat tartalmaz, ezért sem egészben, sem részben nem sokszorosítható. A pályázati felhívás közzététele, vagy az abban meghatározott egyéb követelmények figyelmen kívül hagyása a pályázó kizárását vonja maga után.

• A Kiíró nem tesz a jelen pályázati felhívásban foglalt információ teljességére, illetve pontosságára vonatkozó semminemű nyilatkozatot.

• A pályázat elkészítésével, a Kiíró részére való eljuttatásával és a Kiíróval folytatott tárgyalásokkal kapcsolatos valamennyi költség és kiadás a pályázókat terheli. A Kiíró semmilyen körülmények között, sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős a pályázóknak a pályázat során felmerülő költségei megtérítéséért.

• A pályázók sem a Kiíró, sem annak együttműködő partnerei egyetlen alkalmazottjának vagy képviselőjének sem ajánlhatnak, vagy adhatnak át semminemű ellenszolgáltatást, ösztönző vagy jutalmazó céllal, hogy bármilyen lépést tegyenek, illetve tartózkodjanak bármilyen lépés megtételétől, amely a jelen pályázati felhívás elbírálását befolyásolhatná.

Facebook
Instagram
Copyright 2019 Hybridart